Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Písek - Kamenné doly

Písek - Kamenné doly

    Rozsáhlý a dnes stále činný lom zvaný Kamenné doly se rozprostírá přibližně 1,5 km severo-východně od města Písek v jižních Čechách, po pravě straně hlavní silnice směřující směrem k Táboru. V lomu se těží od roku 1939. Hlavní vyskytující se hornina je biotitická žulorula, žula a další.. Do lomu je nutné povolení, zejména při vstupu hlavní bránou od silnice. Lom poskytl a stále poskytuje celou řadu minerálů. Mezi nejvýznamnější patří minerály pegmatitů, které byly zachyceny na některých místech (apatit, skoryl..) etáží. Dále také minerály, jako jsou jarosit, slídy, glossulár, diopsid a mnoho dalších.

 

Geologická charakteristika:

    Oblast, ve které nalezneme lom Kamenné doly spadá do okraje přírodního parku Písecké hory s nejvyšším vrcholem Velkým Mehelníkem dosahující nadmořské výšky 632 m.n.m. Tato část moldanubické oblasti Českého masívu je tvořena především silně metamofrovanými horninami prekambrického i paleozoického stáří, intrudované tělesy variských granitoidů (Cícha a Houzar 2009). Písecké okolí náleží především gföhlské moldanubické jednotce s hojnými výskyty serpentinitů, granulitů a zejména také migmatitů, což jsou přeměněné horniny složené z granitové a rulové složky. Většina území Píseckých hor je budována melanokratním granity a křemennými melanokrátními syenity. Stáří těchto hornin se odhaduje na paleozoikum. Jedná se o hlubinné vyvřelé horniny. Místama prochází také i žilný granit a metagranit. Oblast je také bohatá na pegmatity, což jsou vyvřelé horniny, vznikající zbytkovou krystalizací magmatu a jsou uložené většinou v durbachitech a dosahují mocnosti až několik desítek metrů. V širším okolí najdeme také i křemenné žíly, které se táhnou od vesnice Smrkovice, až po Nové Dvory pod Píseckými horami. Směrem na Smrkovice také najdeme čtvrtohorní sedimenty.

Obr.: Pohled na lom Kamenné doly v Písku. Foto D. Šefčík.

Obecný popis a mineralogie:

    Jak už bylo zmíněno, tak lom byl založen roku 1939 a od té doby se zde stále těží. Má několik etáží. Nalezneme ho poblíž silnice směřující na Tábor, poblíž restaurace zvaná Ptáčkovna, kterou uvidíme po levé straně od silnice. Lom je založen zejména z migmatitizovaných světlých drobnozrnných biotitických žulorul spojené s mocnými tělesy durbachitů Čertova břemene. Minerální výskyt je bohatý zejména ve spodních pariích lomu, kde byly také objeveny kalcitické mramory obsahující zejména flogopit, granát (glossular) a zelený diopsidy. V lomu je častý pyrit, který tvoří malé povlaky a vzácně i krystaly. V asociaci s pyritem se může vyskytovat pyrrhotin, arsenopyrit. Ve skarnech (rudních) s vzácně vyskytují drobné krystalky scheelitů. Dále je zaznamenán výskyt titanitů žluto-zelené barvy o velikosti pár mm. Dříve zde byl velice hojný cordierit až v 1 cm zrnech. V Píseckých horách se vyskytuje celá řada pegmatitů, které za doby těžby dosahovaly opravdu značných rozměrů (např. lom U Obrázku). Bohužel při těžbě v tomto lomu nebyly zachyceny takovéto obří pegmatity. Popsané jsou pouze ve velice malých rozměrech. Ty poskytly krásné krystaly zelených apatitů. Vyskytovaly se od 1 mm až vzácně po 1 cm. V pegmatitech se vyskytovaly také krystaly turmalínů až několik cm dlouhých spolu s krystaly K-živců. Zřídka se vyskytl i andalusit. Potvrzen byl i elbait. Ten měl šedozelenou barvu. Pokud chceme do lomu, tak je nutné povolení.

Obr.: Na fotografii můžete názorně zpozorovat tzv. šutrácké bláznovství (šutrácký absťák, jak tomu občas říkám). Při dlouhých zimách jsem nevyržel a navštívil jsem lom Kamenné doly s cílem najít po odstřelu zajímavou mineralizaci i přes mnoho sněhu. Situace se velmi zvrtla. Na fotografii vidíme velmi namrzlé geologické kladívko a v pozaní téměř půl-metrovou pokrývkou zasněžený lom. (- 21°C). Foto: D. Šefčík.

 

Možnosti sběru:

    Prozatím jsem neměl štěstí na pořádný nález na této lokalitě. Nalezl jsem zatím krystalky pyritů a skoryly. Lokalitu moc často nechodím navštěvovat. Nevylučuje se nález popisovaných minerálů. Vstup do lomu je nejlepší s povolením. Pokud půjdete o víkendu bez povolení, tak lezte do lomu z lesa, směrem od centra Píseckých hor. Tam by vás neměli vidět.

 

Výskyt minerálů:

    - apatit, křemen, živce, turmalín, glossulár, muskovit, pyrit, flogopit, mastek, amfibol, antofylit, cummingtonit, biotit, titanit, cordierit, rutil, arzenopyrit, pyrrhotin, scheelit, klinozoisit, chondrodit, diopsid, bravorit, chromit, pentlandit, chalkopyrit, nikelín, violarit, fluorit, symplesit, parasymplesit, andalusit, skorodit, ilmenit...

 

Použitá literatura:

    - Cícha J. (2005): Exkurzní průvodce po mineralogických a geologických lokalitách. – Seminář geologů muzeí ČR a SR Živec 2005. Prácheňské muzeum v Písku, 50 s. ISBN 80-86193-18-7.str. 21-22.

    - (čtení z geologických map)

 

Fotografie vzorků:

Obr.: Wollastonit + diopsid z Kamenných dolů. Foto D. Šefčík.