Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Křemžská kotlina

Křemžská kotlina

        Oblast Křemžské kotliny se nachází cca 15 km jihozápadně od krajského města České Budějovice. Hlavním centem této oblasti je krásné městečko Kremže, nad kterým se zdvihá ohromný masív hory zvaná Kleť. Nadmořská výška tohoto mohutného kopce dosahuje až 1083 metrů n. m. Na vrchol vede lanovka a je zde také možný výstup. Při krásném počasí je odtud nenahraditelný výhled na celou Kremžskou kotlinu a na všechny její lokality s výskyty opálů. Opály zde vznikaly rozkladem zdejších přeměněných hornin zvaných hadců (ultrabazických hornin), které jsou situovány uvnitř granulitového masívu Blanského lesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: Já kochající se Křemžskou kotlinou z vrcholu Kluk (740 m.n.m.). Foto: F.Vejmělka 2015.

 Opály se v této oblasti vyskytují v celém spektru barev od zelené  až po žluté. Tvoří žíly několik metrů dlouhé, které jsou často narušovány zemědělskou činností. Úlomky a hlízy opálů se sbírají po dešti na  polích. Opály se zde vyskytují v hlízách, které mají bílý neprůsvitný povrch a dosahují velikosti až několika decimetrů. V této oblasti je desítek lokalit, které poskytují ukázky různě zbarvených opálů. Jsou lokality, kde se vyskytují pouze jen hnědé opály a někde zase pouze mléčné bílé. To je způsobeno příměsemi oxidů kovů. Nejvíce hledané jsou zelené opály. Ty se vyskytují v této oblasti jen zřídka a jejich barva je způsobena příměsí niklových sloučenin. Opály se vyskytují nepříliš hluboko pod zemí. V oblasti Křemžské kotliny najdeme kromě méně významných ložisek opálů i velice významné lokality s výskyty nejkrásnějších opálů celé České republiky. Jedná se o podoblast Kremže a širší okolí Bohouškovic (Stupná, Vinná, aj.). Opály jsou zde vázané na Ni-rudy a hadce, ve kterých tvoří čočky a protáhlé žíly dlouhé několik metrů.Kromě velice hojného výskytu opálů se s nimi často vyskytují i goethit (zdejší lebníky), které zde byly dokonce těženy na několika místech. Lebníky tvoří několik cm velké „bublinkovité agregáty“, které zde jsou spjaty se silně načervenalou zeminou. K dalšímu výskytu minerálů bych mohl zmínit např. bronzity, azbesty, magnetity, pyropy a další. Všechny tyto minerály se vyskytují někdy i v asociaci s opálovými lokalitami, někdy jsou nalézány na polích samostatně v této hadcové oblasti. Pyrop neboli český granát je zde velmi hojným minerálem. Jeho nález jsem zaznamenal v Holubovském potoce, kde tvoří zrnka veliká okolo 2 mm čiré červené barvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: Goethit - lebník - Stupná.  Sběr a foto D. Šefčík (2015).

    Jihočeské opály patří k velmi známým minerálům jižních Čech. Snad každý sběratel má ve své sbírce jihočeský opál. Opál je vodný křemen, který obsahuje do 20 % vody. Při zahřátí na 250 °C opál zcela ztrácí vodu. Je to oxid, který má tvrdost 5,5 až 6,5 a v jižních Čechách vzniká rozkladem hadců. Vyskytuje se v několikametrových žilách, které jsou často narušovány zemědělskou činností. Opály jsou často sbírány na polích. Může být zbarvený snad všemi barvy, které jsou zapříčiněny příměsí různých oxidů kovů. Hodně žádané jsou zelené a modré odrůdy opálu, které se vyskytují jen zřídka. Známé jsou také hnědé opály, které bývají označovány pod názvem jako dřevité opály. Nejvíce žádané jsou drahé opály, které pod světlem mění barvy. Tyto se v jižních Čechách nevyskytují, kromě jen raritních ojedinělých nálezů. Nejčastější jsou v jižních Čechách výskyty bílých opálů, které občas přecházejí do keříčkového opálu. Opál je lesklý minerál, který připomíná svými plochami tvar ulomeného skla. Po rozbití má velmi ostré hrany. Některé nalezené jihočeské opály ztrácejí vodu ihned po vyčištění, některé zase svojí původní barvu drží. Při ztrácení vody dochází k vybělování opálu a opál se stává obecným bílým. V jižních Čechách najdeme oblast, která je nejvýznamnějším výskytem opálů, a to je oblast Křemžské kotliny nedaleko Českých Budějovic. Kromě této významné oblasti se v jižních Čechách vyskytují opály jen ojediněle v nepříliš pohledných ukázkách jako je např. lokalita v Píseckých horách zvaná Mlacká Křižatka. Opály zde vznikly rozkladem pegmatitů a pegmatity také podlehly úplné kaolinizaci za vzniku kaolinitu. Opály zde jsou nalézány v 5 metrů hluboké jámě, kde jsou vykutávány se stěn jílovitého podloží. Mají nepříliš lesklý povrch a jsou zašlé. Vyskytují se nejčastěji v zeleném nádechu. Dosahují velikosti až přes 1 dm. V jižních Čechách je spoustu dalších míst s výskytem opálu, ale tyto místa jsou nepříliš probádaná a nejsou zatím tolik významné. Já se však nyní budu zabývat pouze nejvýznamnější oblastí – Křemžskou kotlinou. Součástí Křemžské kotliny jsou i lokality pegmatitů. Časté jsou skorylové pegmatity, které se často vyskytují na polích. Pestřejší pegmatity však jsou tzv. lithnné. Obsahují zejména barevné turmalíny + Li-mineralizaci. Takovýto pegmatit můžeme najít v Nové Vsi u Křemže. (Více o pegmatitu nalezneme v rubrice vlevo - Nová Ves u Křemže).

Obr.: Drahý opál z Křemžské kotliny nalezený v roce 2023! Jedná se o silnou opalescenci drahého opálu, který mění barvy od modré - po zelenou a červenou. Velikost drahého opálu je okolo 1,5 cm. Narůstá na klasický hnědý opál. Jedná se o naprostou raritu z této oblasti, kterých je velmi ojediněle.Více fotek tohoto vzoreku naleznete níže. Sbírka a foto: D. Šefčík 2023.

Geologická charakteristika:

    Křemžská kotlina je budována zejména granulity, což jsou regionálně vzniklé metamorfované (přeměněné) horniny složená zejména z křemene, živce granátů a dalších příměsí. Tuto oblast začleníme do gfohlské jednotky Českého masívu. Dále je hojný peridotit a serpentinit (hadec) palezoického a proteozoického stáří. Oblast Křemžské kotliny je oblastí výskytu zejména zmíněných hadců - serpentinitů, na která jsou vázána opálová ložiska. Hadce vznikají metamorfózou peridotitu, což je magmatická hornina, která je hlavní složkou svrchní částí zemské kůry.

Obr.: Křemžská kotlina a v pozadí hora Kleť.

Obecný popis:

    Křemžskou kotlinu rozdělím na podoblasti, kde jsem lokalizoval výskyty opálů (jedná se o polní lokality).

Podoblast Křemže:

    Město Kremže leží v centrální části Křemžské kotliny. Výskyt opálů je situován v blízkém okolí přilehlých vesnic, především na polích směrem k Mříči. Opály se zde nalézají v porušených peckách, především hnědé barvy. Průměrná velikost opálů je 5 – 10 cm a vzácně i více. Tato oblast neposkytuje zelené opály, ty se vyskytují oproti Stupné a Bohouškovicím velmi ojediněle. Nejčastější jsou výskyty mléčně bílých opálů přecházejících do modrého keříčkového opálu. Bílý opál poměrně hojně doprovází hnědavý opál. Vzácnější jsou však ukázky černých a tzv. dalmatýnových opálů. Opály zde jsou sbírány už několik let. Stále se dají najít perfektní ukázky. Kromě opálů se na polích dají nalézt malé ukázky azbestů a pyropů.

Obr.: Hotové "polo-oko" barevných opálů od Křemže. Velikost 10 cm. Nález D. Šefčík 2009. Foto: D. Šefčík 2016.

Podoblast Bohouškovic a Stupné:

    Okolí malebné vesničky Bohouškovice patří k nejznámějším místům s výskytem nejkrásnějších opálů České republiky. Opály se vyskytují na polích v různě velkých ukázkách (i několik dm) v mimořádně zbarvených varietách. Opály jsou zde také vázány na zdejší horninové prostředí, které je tvořeno přeměněnou horninou zvanou hadec. Tato oblast je charakteristická výskytem těch nejzelenějších opálů vůbec. Opály se vyskytují v bělavých peckách, které po rozbití mají opravdu krásné zbarvení. Méně časté tu jsou oproti Křemži hnědé opály. Nejvýznamnější lokalitou barevných opálů je pole pod křížkem hned pod Bohouškovicemi. Zde jsou opály sbírány několik desítek let a stále se dají nalézat. Je to lokalita, která poskytla především v 90. letech největší a nejzelenější kusy zelených opálů. Dnes se zde dají také nalézt po čerstvém poorání a po dešti, kdy jsou opály krásně očištěné od země. Další poměrně významnou lokalitou jsou polní lokality u Stupné nedaleko Bohouškovic. Zde se rozprostírá několik polních nalezišť opálu. Lokality leží přímo přes kopec od Bohouškovic, na kterých jsou nejčastěji nalézány velké kusy bílých opálů. Hnědé opály se zde skoro vůbec nevyskytují. Časté jsou také výskyty průhledných opálů, ale některé z nich bohužel po delší době ztrácejí vodu a stávají se opálem bílým. Na lokalitách je nalézán i zelený, žlutý a dendritický opál. Poslední významnou lokalitu, kterou zde zmíním, je pole nedaleko Vinné. Přesnější lokalizaci nechci uvádět. Je to opět polní lokalita, která poskytuje krásně zbarvené ukázky opálů, ale zato menších ukázek. Časté jsou i zelené opály, které zde tvoří odštěpky o několika cm.  Co je velmi zajímavé, tak je možný výskyt drahého opálu. Jeho lesklá milimetrová plocha uvnitř bělavého opálu vytváří velice krásné barevné spektrum, které se mění při různých úhlech osvětlení. Opály jsou zde velmi kvalitní. Na polích lze také objevit další minerály, jako jsou na některých místech i skoryly z pegmatitových menších těles. Tvoří krystaly o velikosti pár cm. Dále se dají objevit lebníky (goethity) – především na načervenalých zeminách a samozřejmě bronzity a pyropy, které se v této oblasti vyskytují poměrně hojně. Opály jsou využívané především ve šperkařství.

Obr.: Čerstvě nalezený oranžový opál od Vinné. Sběr a foto: D. Šefčík.

Možnosti sběru:

    Při vhodných podmínkách lze na polích sbírat především opály různých barev. Pokud natrefíme na hlubokou orbu a ještě po dešti, tak to jen sbíráme a sbíráme. Vzácnější jsou nálezy zelených opálů, ale dají se najít především v Bohouškovicích a Stupné. Opály jsou k nalezení stále v pěkných ukázkách. Méně hojnější jsou výskyty bronzitů, chromdiopsidů. Nevylučuju nález těchto dvou minerálů. Chce to jen natrefit na správné načasování a na správný "flíček" na poli. Hojné jsou výskyty pyropů. Na opály jezdím už snad 15 let a vždycky, když jsem je sbíral po polích, tak jsem se dost napakoval ! Doporučuju !

Obr.: Tak takovéto opály mám rád !!! - Karamelový vzácný opál od Křemže. Momentka při nalezení. Vlatní nález.

Obr.: Velmi netypická a vzácná ukázka mechového opálu od Křemže. Velikost 12 x 8 cm. Vlastní nález a zpracování 2018/19.

Výskyt minerálů:

    - opál, chrysopras, pyrop, goethit (lebník), chromdiopsid, tremolitový asbest, bronzit, pravěké pazourky, turmalíny.....

 

Použitá literatura:

    - Welser P. (2007): Mineralogická charakteristika jižních Čech. – Minerál XV., 1, 3-5. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

    - Pauliš P. a Ďuďa R. (2006): Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vydavatelství a nakladatelství Martin Broš – Kuttna. Kutná Hora. ISBN 80-86406-41-5.

    - (čtení z geologických map)

 

Fotografie vzorků:

Obr.: Hnědý ("ohnivák") opál - Mříč u Křemže - Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Žlutý opál - Vinná u Bohouškovic. Velikost cca 5 cm - Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Drahý opál z oblasti Buhouškovic z roku 2023. Velikost opálové (drahé plochy) okolo 1,5 cm. Celý vzorek hnědého opálu má velikost cca 3,5 - 4 cm. Naprostá rarita !!!! Sbírka a foto D. Šefčík 2023.

Obr.:Předchozí drahý opál z jiného úhlu. Velikost záběru okolo 2,5 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík 2023.

Obr.: Můj nejkrásnější dendritický opál k Křemžský kotliny. Velikost do 8 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Modrý dendritický opál - Mříč u Křemže. Velikost 3,5 cm - Sběr (2001) a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Zelený opál - Vinná u Bohouškovic - Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Téměř průhledný mléčný světle-motrý opál - Supná u Bohouškovic. Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Momentka vykopnutí pěkného "karamelového opálu" z oblasti z okolí Křemže. Tento vzorek půjde na zabroušení, aby vynikly všechny barvné pruhy. Vlastní nález a foto 2022.

Obr.: Linie dendritů v mléčném opálu z křemžské kotliny. Vlastní nález. Celikost okolo 5 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Hnědý ("ohnivák") opál - Mříč u Křemže. Šířka záběru 1,5 cm. - Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Opál - Mříč u Křemže. Velikost do 10 cm. - Sběr (2005) a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Dokonalý dendrit (pyroluzit) v mléčném opálu - Mříč u Křemže. Šířka záběru okolo 2 cm. Sběr a foto: D. Šefčík 2010.

Obr.: Dokonalý dendrit (pyroluzit) v průhledném opálu - Bohouškovice. Velikost x 1 cm. Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Dokonalý dendrit (pyroluzit) v oranžovém opálu - Vinná u Bohouškovic. Šířka záběru okolo 3 cm. Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Dendrit (pyroluzit) v mléčném opálu - Mříč u Křemže. Šířka záběru okolo 2,5 cm. Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Dokonalé oranžové dendrity v mléčném opálu - Mříč u Křemže. Šířka záběru okolo 2 cm. Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Hnědý - dřevitý opál - Mříč u Křemže. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.: Hnědý opál - Mříč u Křemže. Velikost 8 cm. Sběr (2003) a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Hnědý opál - Mříč u Křemže. Velikost do 10 cm. Sběr (2013) a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: "Dalmatýnový opál" - Mříč u Křemže. Velikost 4 cm. Sběr (2001) a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Přímo luxusní ukázka modrého dendritického opálu od Stupné. Velikost cca 20 x 13 cm. Vlastní zpracování 2019. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Druhá půlka od předchozího vzorku ze Stupné. Tento má ve sbírce kamarád  - vždy nařežeme kameny a každý si vybere jednu půlku. Velikost vzorku přes 20 cm. Foto: D. Šefčík 2019.

Obr.: Čerstvě zabroušené zelené dendritické opály od Stupné. Velkosti přes 10 cm. Bohužel tyto po vyleštění nepatrně zbělaly. Ale i tak jsou to bombové ukázky opálů z jižních Čech. Foto: D. Šefčík 2019.

Obr.: Dendritický opál z Bohouškovic. Velikost okolo 10 cm. Foto: D. Šefčík 2019.

Obr.: Co dodat - opály jako prase !!!!!!!!!!!!!! Foto: D. Šefčík 2019.

Obr.: Dělení vzorků v hospůdce na Jiskře v Českých Budějovicích s M. Musilem a J. Hronkem. Vždy jsme středem pozornosti a legrace je na denním pořádku !  Foto: D. Šefčík 2019.

Obr.: Goethit - lebník - Stupná (Křemžská kotlina). Vlastní nález 2014. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Goethit - lebník - Stupná (Křemžská kotlina). Vlastní nález 2014. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Goethit - lebník - Stupná (Křemžská kotlina). Vlastní nález 2014. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Diopsid - (Křemžská kotlina). Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Zrno českého granátu s diopsidem - Holubov (Křemžská kotlina). Vlastní nález 1999. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Občas se povede vyštípnout zajímavý tvar opálu - od Křemže. Vlastní nález.

Obr.: Modrý opál čerstvě při rozseknutí od Křemže. Vlastní nález.

Obr.: Čerstvý nález karamelového opálu od Křemže. Vlastní nález 2017.