Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Kozohlody

     Máme tu další velmi proslavenou lokalitu rutilů ! Jedná se o polní výskyty velikých krystalů rutilů. Tento minerál je oxid titaničitý obsahující 70 - 90 % titanu + Fe. Tvoří krystaly čtverečné soustavy. Ty se často nalézají porušené jako "kolínka". Jako ruda titanu je tento minerál ve světě využívaný do raketoplánů, barev či v medicíně k výrobě náhradních kloubů a v elektrotechnice. Titan má širokou škálu využití. V Čr se však titan netěží a můžeme ho také nalézt i v minerálech, jako je např. ilmenit, anatas, brookit či stuverit. Popravdě je rutil jeden z mých nejoblíbenějších minerálů, který sbírám již od svého dětství ve Zvěroticích u Soběslavi. Při hledání na polích však musíme narazit na flíček, kde je akumulace rutilů vyšší. Toho lze docílit po hluboké orbě, dlouhém chození a velikém dešti. Bohužel místní rutily nedosahují takových rozměrů a estetiky, jako např. na lokalitě Chřenovice či Zvěrotice. Rutily jsou zde hojně v omletém stavu. Vyskytují se v okolí zmíněné obce, zejména nedaleko trati směrem na Golčův Jeníkov a na dalších místech. Rutily zde pocházejí opět ze zdejších křemenných žil či z různých rul, svorů...

 

Geologický popis lokality a jejího rozsáhlého okolí na Českomoravské vrchovině:

    Českomoravská vrchovina patří spolu se Šumavou k nejstarším pohořím Českého masívu, který je základní stavební jednotkou tohoto území. Za vytvoření zdejších vrchovin a pahorkatin mohlo tzv. Hercynské (Variské) vrásnění, které je datováno nejdříve do období prvohor. Následně doznívalo v druhohorách v triasu. Pod termínem vrásnění si představme různé pohyby (např. příkrovové) či vyzdvihování, díky kterému došlo k hornotvornému procesu. Oblast vrchoviny je vymezena tektonickými liniemi. Jedná se o Přibyslavský hlubinný zlom, Sázavský hlubinný zlom, Třebíčský zlom a Blanickou brázdou. Převážná část území je tvořena především magmatickými a metamorfovanými horninami. Z vyvřelých hornin lze zmínit hojné granity, které se skládají z křemene, živce, slídy a různých tmavých součástí. Jsou různého typu a různé zrnitosti. Jejich stáří se odhaduje na paleozoické. Dále jsou v oblasti časté amfibolity, aplity, ale také i serpentinity. Sedimentární horniny jsou lokalizované v okolí říčních toků nebo v místech, kde původní řeky protékaly. Z přeměněných hornin jsou časté různé ruly - jedná se často o pararuly, které vznikají vysoko-stupňovou metamorfózou sedimentů. Asi nejvýznamnějšími horninami z hlediska mineralogie jsou pegmatity, které jsou velmi vyhledávány již celé staletí. Ty se vyskytují v několika metrech mocných žilách. Někdy i v desítkách metrů. V místech setkání žil, či rozšíření žil, můžeme narazit na dutinové pegmatity obsahující zejména krystaly záhněd, turmalínů či křišťálů. Druhotně poté citrínů, na jejichž vzniku se sešlo mnoho odlišných názorů. Víme jen, že v primárním pegmatitu se často nevyskytují - vyskytují se volně rozptýlené a transportované v okolí pegmatitů. Tyto pegmatity lokalizujeme do podoblasti mezi Velkém Meziříčím a Žďárem nad Sázavou (např. - okolí obce Pikárec, Bobrůvky, Skleného...). Mineralogicky vzácné jsou výskyty lithnných pegmatitů. Těch je zde méně. Obsahují krystaly barevných turmalínů ! Nejčastěji rubelitů, foititů a verdelitů. Charakteristická lokalita lithnných minerálů je Dobrá voda, Řečice, Laštovičky, Pikárec a další. Nesmíme však zapomenout na oblast okolo Golčova Jeníkova, Chřenovic a Ledče nad Sázavou. Zde se vyskytuje i mnoho křemenných žil a různých přeměněných hornin, na které jsou vázané oxidy titanu - rutily, které dokonce krystalizují a volně se nalézají vyorané v ornici. Českomoravská vrchovina je velmi rozlehlá oblast a množství výskytů různých minerálů je nespočetné a opravdu stojí zato ji navštívit.

 

Šance na nález v okolí Kozohlod:

       Při vhodných podmínkách a můžeme nalézt úlomky rutilů. Chce to hodně procházet terén po pořádném dešti. Bohužel rutily nedosahují takové estetiky. Nedaleko Kozohlod nalezneme Golčův Jeníkov, kde jsou nalézány rutily větších rozměrů. V širším okolí nevylučuji výskyt nových lokalit "flíčků" rutilů..

 

Seznam popsaných minerálů v blízkém okolí Kozohlod:

     - rutil, křemen,...

 

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm,).

   - (jinak ostatní tvrzení je z vlastního pozorování lokality).