Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Vysočina > Dobrá Voda (neperlivá)

Dobrá Voda (neperlivá)

         Máme tu vůbec jednu z nejvýznamnějších lokalit barevných turmalínů na území Českého masívu. Kromě Rožné či Pikárce tato lokalita poskytla vůbec ty nejkrásnější ukázky krystalovaných barevných turmalínů - verelitů, rubelitů, foititů, rossmanitů a dalších. Lokalita se nalézá v lese přibližně 2-3 km severo-západně od vesničky Dobrá Voda nedaleko Žďáru nad Sázavou. Samotná pegmatitová žíla je po mnoha bagrováních a usilovném kopání zcela zakryta a vytěžena. Nalezneme ji nedaleko rybníčku, který nese název Na hádce. Pegmatitová žíla dosahovala údajně neskutečných 100 metů a mocnosti až 6 m (Pauliš 2001). První známky spadají do první poloviny 20. stol. Jedná se o lithnný pegmatit. Příměs lithia nám dává možnost vzniku velmi pozoruhodných a sběratelsky atraktivních ukázek. Pegmatit je zde složen z křemene, živce, slíd - lithnná slída - lepidolit a lithnných barevných turmalínů. Z pohledu historie se na lokalitě vyskytovaly až 20 cm veliké dutiny, které vyplňovaly nepředstavitelně překrásné krystaly elbaitů. Největší krystaly rubelitů a verdelitů se pohybovaly až okolo 6 cm (Pauliš 2001). Místní "specialitou" lokality je výskyt tzv. Mouřenínských hlaviček a Tureckých hlaviček, které se vyskytovaly i na ostrově Elba. Turecké hlavičky jsou rubelity se sytě červeným zakončením.

Obr.: Ukončené krystaly elbaitů (mouřenínských hlaviček) z pegmatitu Dobrá voda. Starší sběr. Velikost krystalů do 1 cm. Foto: D. Šefčík 2019.

Mouřenínské hlavičky reprezentuje světlý verdelit (až bezbarvý) s černým až tmavě zeleným zakončením či zakončením s černofialovým foititem. Zpravidla se vyskytovaly v dutinách ve středu pegmatitu a narůstaly na stěny dutin v asociaci s krystaly křemene (viz foto). Dosahovaly velikosti maximálně 3 cm. Hojně se vyskytovaly okolo 5 mm. Dutinové krystaly elbaitů byly kolikráte i oboustranně ukončené. Zdejší barevné turmalíny se vykytují v různých estetických barvách. Ty malé se dají zaměnit s elbaitama např. z Pákistánu či Elby. Pro Českou republiku se staly velmi atraktivními a také jejich cena není nízká. V dutinách se vyskytovaly také krystaly živců - plagioklasy, cleavelandity a krystaly křemene až přes 10 cm velké. Lithnná slída - lepidolit (růžová) zde byla poměrně častá. Hojně do ní zarůstaly paprsčité rubelity. Velmi ojedinělé byly modré turmalíny - indigolity. Minerálů je zde popsaná celá řada. Za zmínku stojí manganové či tanthalové minerály (manganocolumbit + manganotantalit), následně také Li-minerál amblygonit-montebrasit, spodumeny a mnoho dalších, které nalezneme v seznamu dole. Pro nás jsou však nejatraktivnější barevné turmalíny. Zejména ty, které tvoří prostorově ukončené podlouhlé krystaly na podložkách s krystaly křemene. Pokud máte takový vzorek, tak určitě nelitujme! Jedná se o velikou raritu. Pegmatit je naprosto přebraný a několikráte bagrovaný a ručně kopaný. Díky tomu, že jsou zdejší ukázky elbaitů poměrně malé, tak lze při silném úsilí stále něco nalézt. Lokalita je proslavená také výskytem mravenců. Zdejší mraveniště najdeme na každé straně a v létě se to tu jen hemží, jak už sběrateli, tak i mravencemi. Jinak v širším okolí nalezneme spoustu pegmatitových lokalit  s výskytem záhněd, skorylů či sekundárních citrínů. Tak hodně štěstí, opozorňuji - nalézáme se v oblasti ráje sběratelů !!!

Obr.: Dokonalé krystaly elbaitů (mouřenínských hlaviček) z pegmatitu Dobrá voda. Starší sběr. Velikost krystalů okolo 1,2- 1,5 cm. Foto: D. Šefčík.

Geologický popis lokality a širšího okolí:

        Českomoravská vrchovina patří spolu se Šumavou k nejstarším pohořím Českého masívu, který je základní stavební jednotkou tohoto území. Za vytvoření zdejších vrchovin a pahorkatin mohlo tzv. Hercynské (Variské) vrásnění, které je datováno nejdříve do období prvohor. Následně doznívalo v druhohorách v triasu. Pod termínem vrásnění si představme různé pohyby (např. příkrovové) či vyzdvihování, díky kterému došlo k hornotvornému procesu. Oblast vrchoviny je vymezena tektonickými liniemi. Jedná se o Přibyslavský hlubinný zlom, Sázavský hlubinný zlom, Třebíčský zlom a Blanickou brázdou. Převážná část území je tvořena především magmatickými a metamorfovanými horninami. Z vyvřelých hornin lze zmínit hojné granity, které se skládají z křemene, živce, slídy a různých tmavých součástí. Jsou různého typu a různé zrnitosti. Jejich stáří se odhaduje na paleozoické. Dále jsou v oblasti časté amfibolity, aplity, ale také i serpentinity. Sedimentární horniny jsou lokalizované v okolí říčních toků nebo v místech, kde původní řeky protékaly. Z přeměněných hornin jsou časté různé ruly - jedná se často o pararuly, které vznikají vysoko-stupňovou metamorfózou sedimentů. Asi nejvýznamnějšími horninami z hlediska mineralogie jsou pegmatity, které jsou velmi vyhledávány již celé staletí. Ty se vyskytují v několika metrech mocných žilách. Někdy i v desítkách metrů. V místech setkání žil, či rozšíření žil, můžeme narazit na dutinové pegmatity obsahující zejména krystaly záhněd, turmalínů či křišťálů. Druhotně poté citrínů, na jejichž vzniku se sešlo mnoho odlišných názorů. Víme jen, že v primárním pegmatitu se často nevyskytují - vyskytují se volně rozptýlené a transportované v okolí pegmatitů. Tyto pegmatity lokalizujeme do podoblasti mezi Velkém Meziříčím a Žďárem nad Sázavou (např. - okolí obce Pikárec, Bobrůvky, Skleného...). Mineralogicky vzácné jsou výskyty lithnných pegmatitů. Těch je zde méně. Obsahují krystaly barevných turmalínů ! Nejčastěji rubelitů, foititů a verdelitů. Charakteristická lokalita lithnných minerálů je právě tato lokalita - Dobrá voda. Dále pak také lokality, jako je Řečice, Laštovičky, Pikárec a další.

Obr.: Krystaly elbaitů (mouřenínských hlaviček) z pegmatitu Dobrá voda. Starší sběr. Velikost krystalů okolo 1,2 cm. Foto: D. Šefčík.

Šance na nález na lokalitě Dobrá voda:

       Tato lokalita je místem, kam nás zavede naše trpělivost. Pokud chceme nalézt tvůj vytoužený krystal barevného turmalínu, tak si sebou musíme vzít síto, lopatu, kýbl a pinzetu. Nakopaný nadrcený zdejší pegmatit musíme přehrabovat, kátrovat a promývat ve zdejším potoce a na sítech ho následně pečlivě přebírat. Hledat a hledat. Často se stane, že na sítu neuvidíme několik hodin ani jeden krystal, takže trpělivost sebou.. Při troše štěstí si najdeme nějaký ten vzoreček. Často to bývají malé střípky krystalů rubelitů a verdelitů o velikosti pár mm. Vzácně až 1,5 cm. Raritně lze narazit i na celý krystal tzv. mouřenínské hlavičky - s černým zakončením. Lokalita je několikráte přebagrovaná, ale pečlivý sběratel zde stále něco může objevit. Při usilovném kopání určitě nevylučuju nějaký ten nález. Jinak nálezy mouřenínských hlaviček, které narůstají na podložky, se velmi těžce dají vykopat. Co ale vždy říkám - vždycky někde něco je!! Vždycky se dá nějaké místečko vycítit, kde něco vykopeme. Pozor - lokalita je plná mravenců. Je to místo, kde je nespočet mravenišť a v budoucnu se možná stane i chráněným. Tak hodně štěstí při hledání!!!

Obr.: Krystal volného elbaitu z pegmatitu Dobrá voda. Starší sběr. Velikost krystalů okolo 1,4 cm. Foto: D. Šefčík.

Seznam popsaných minerálů na lithnném pegmatitu Dobrá Voda:

     - turmalíny (rubelit, verdelit, foitit, mouřenínské hlavičky, skoryl....), slída, albit, apatit, cookeit, kasiterit, lepidolit, mikrolit, spodumen, zirkon, rossmanit, záhněda, montebrasit a mnoho dalších...

 

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm,).

    - P. Pauliš, Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska-. ., Kutná Hora 2001 str. 13-15.

   - (jinak ostatní tvrzení je z vlastního pozorování lokality).

Obr.: Dokonalé krystaly elbaitů (mouřenínských hlaviček) z pegmatitu Dobrá voda. Starší sběr. Velikost krystalů okolo 1 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Dokonalé krystaly elbaitů (mouřenínských hlaviček) z pegmatitu Dobrá voda. Starší sběr. Velikost krystalů okolo 1,2- 1,5 cm. Vzorek je veliký 5 x 5 cm -- a  předsatvte si, že jsem tento vzorek koupil v roce 2008 na burze v Příbrami - a víte za kolik?? Za 300 Kč !!!! Tenkrát jich po burzách bylo k vidění docela dost a opravdu za levno. Dneska se cena vyšplhala na desetinásobek. Ještě, že jsem ho tenkrát koupil jako malý kluk. Foto: D. Šefčík 2019.

Obr.: Malý, ale zato dokonalé průhledný rubelit narůstající na lepidolit z Dobré Vody. Velikost x okolo 1 cm. Vlastní nález 2011. Foto D. Šefčík.