Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Chřenovice

     Máme tu další velmi proslavenou lokalitu rutilů ! Jedná se o polní výskyty velikých krystalů rutilů. Tento minerál je oxid titaničitý obsahující 70 - 90 % titanu + Fe. Tvoří krystaly čtverečné soustavy. Ty se často nalézají porušené jako "kolínka". Jako ruda titanu je tento minerál ve světě využívaný do raketoplánů, barev či v medicíně k výrobě náhradních kloubů a v elektrotechnice. Titan má širokou škálu využití. V Čr se však titan netěží a můžeme ho také nalézt i v minerálech, jako je např. ilmenit, anatas, brookit či stuverit. Popravdě je rutil jeden z mých nejoblíbenějších minerálů, který sbírám již od svého dětství ve Zvěroticích u Soběslavi. Při hledání na polích však musíme narazit na flíček, kde je akumulace rutilů vyšší. Toho lze docílit po hluboké orbě, dlouhém chození a velikém dešti. Chřenovické rutily netvoří tak krásné krystaly jako ve Zvěroticích. Jsou nalézány jako úlomky a valouny, avšak velmi větších velikostí.

Obr.: Čerstvý nález rutilu v Chřenovicích. Velikost do 4 - 5 cm. Vlastní nález 2017.

    Výskyt rutilů v Chřenovicích je vázán na místní křemenné žíly a metamorfované horniny. Tento oxid titaničitý lze nalézt na polích v okolí obce směrem na vesničku Jedlá. V tomto prostoru lze i dnes na některých místech rutily sbírat po hluboké orbě a dešti. Pozor - lokalita je velmi často navštěvována sběrateli. Největší rutily byly údajně nalezeny v blízkosti obce Chřenovice na poli v místech zvaném -  "u křížku" nedaleko silnice směřující z obce na Jedlou. V minulosti rutily dosahovaly často i přes 1 kg a více ! Nyní by to byla naprostá muzejní rarita, ze které by jsme byli všichni těžce v pr.. ! Průměrná hmotnost se pohybuje okolo 100 - 200 g.  Jejich krystaly mají tendenci tvořit kolenovité srůsty. Pokud srovnáme Zvěrotické rutily a Chřenovické, tak nalezneme trochu rozdíl. Rozdíl je patrný v krystalech. Krystaly ve Zvěroticích se vyskytují v opravdu dokonale omezených srostlicích, které bývají často zachovány a povrch krystalu je krásně hladký. Chřenovické rutily jsou hojně nalézány jako veliké "hroudy", často i s náznakem krystalu a také jsou frekventovaně nalézány jako zbytky velikých krystalů. Dokonalé krystaly se zde vyskytují zřídka. Určitě lze narazit na výjimky, jako na každé lokalitě. V minulosti se zde takové exempláře opravdu našly. Jinak při velikém štěstí lze najít i rutil zarostlý v křemenu. Pokud je to zarostlý krystal, tak držíme v ruce opravdu ceněnou ukázku. Takovéto krystaly zarostlé v mateční hornině či křemenu se vyskytují o velikostech okolo 1 - 7 cm. Kromě rutilů lze na polích narazit na andalusit, kyanit, skoryl a další hojné minerály. Tak hodně štěstí !!!!

 

Geologický popis lokality a jejího rozsáhlého okolí na Českomoravské vrchovině:

        Českomoravská vrchovina patří spolu se Šumavou k nejstarším pohořím Českého masívu, který je základní stavební jednotkou tohoto území. Za vytvoření zdejších vrchovin a pahorkatin mohlo tzv. Hercynské (Variské) vrásnění, které je datováno nejdříve do období prvohor. Následně doznívalo v druhohorách v triasu. Pod termínem vrásnění si představme různé pohyby (např. příkrovové) či vyzdvihování, díky kterému došlo k hornotvornému procesu. Oblast vrchoviny je vymezena tektonickými liniemi. Jedná se o Přibyslavský hlubinný zlom, Sázavský hlubinný zlom, Třebíčský zlom a Blanickou brázdou. Převážná část území je tvořena především magmatickými a metamorfovanými horninami. Z vyvřelých hornin lze zmínit hojné granity, které se skládají z křemene, živce, slídy a různých tmavých součástí. Jsou různého typu a různé zrnitosti. Jejich stáří se odhaduje na paleozoické. Dále jsou v oblasti časté amfibolity, aplity, ale také i serpentinity. Sedimentární horniny jsou lokalizované v okolí říčních toků nebo v místech, kde původní řeky protékaly. Z přeměněných hornin jsou časté různé ruly - jedná se často o pararuly, které vznikají vysoko-stupňovou metamorfózou sedimentů. Asi nejvýznamnějšími horninami z hlediska mineralogie jsou pegmatity, které jsou velmi vyhledávány již celé staletí. Ty se vyskytují v několika metrech mocných žilách. Někdy i v desítkách metrů. V místech setkání žil, či rozšíření žil, můžeme narazit na dutinové pegmatity obsahující zejména krystaly záhněd, turmalínů či křišťálů. Druhotně poté citrínů, na jejichž vzniku se sešlo mnoho odlišných názorů. Víme jen, že v primárním pegmatitu se často nevyskytují - vyskytují se volně rozptýlené a transportované v okolí pegmatitů. Tyto pegmatity lokalizujeme do podoblasti mezi Velkém Meziříčím a Žďárem nad Sázavou (např. - okolí obce Pikárec, Bobrůvky, Skleného...). Mineralogicky vzácné jsou výskyty lithnných pegmatitů. Těch je zde méně. Obsahují krystaly barevných turmalínů ! Nejčastěji rubelitů, foititů a verdelitů. Charakteristická lokalita lithnných minerálů je Dobrá voda, Řečice, Laštovičky, Pikárec a další. Nesmíme však zapomenout na oblast okolo Golčova Jeníkova, Chřenovic a Ledče nad Sázavou. Zde se vyskytuje i mnoho křemenných žil a různých přeměněných hornin, na které jsou vázané oxidy titanu - rutily, které dokonce krystalizují a volně se nalézají vyorané v ornici. Českomoravská vrchovina je velmi rozlehlá oblast a množství výskytů různých minerálů je nespočetné a opravdu stojí zato ji navštívit.

Obr.: Krásný krystal malého rutilu z Chřenovic. Vlastní nález.

Šance na nález na polích v okolí Chřenovic u Ledče nad Sázavou:

    Šanci na nález tu stále máme. Pokud chceme nalézt opravdu velký krystalický rutil, tak určitě musíme vychytat čerstvou orbu a silný déšť a na lokalitě být brzy ráno. Pokud takovéto podmínky vychytáme, tak lze očekávat pěkný nález zmíněného oxidu titaničitého. Při velikém štěstí se dají nalézt rutily i okolo 0,5 kg a více. Hledejme v blízkém okolí silnice z Chřenovic na obec Jedlou. Zejména v místech zvaném u křížku nad Chřenovicma. Zde je koncentrace rutilů vyšší  - zejména těch velikých. Dnes je lokalita velmi populární a je možné, že přes víkend zde pár sběratelů potkáme. Já jsem zde byl poprvé v roce 2003, kdy jsem z kamarádem Honzou Kocábem prohledával zdejší pole. No Honza nalezl 0,5 metru od mé stopy rutil o váze okolo půl kila. No byl jsem z toho silně hotový. Bohužel tak veliký jsem zde ještě nenašel. Ale mně to nedá !! Tak přeji hodně štěstí a hlavně vychytejte příznivé podmínky pro sběr !!!

 

Seznam popsaných minerálů v blízkém okolí:

     - rutil, kyanit, křemen, slídy....

 

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm,).

   - (jinak ostatní tvrzení je z vlastního pozorování lokality).